Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allopathist
allopathist
['ælɔpəθist]
Cách viết khác:
allopath
['æloupæθ]
như allopathxem allopath


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.