Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-steel
all-steel
['ɔ:l'sti:l]
tính từ
toàn bằng thép


/'ɔ:l'sti:l/

tính từ
toàn bằng thép

Related search result for "all-steel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.