Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ở mướn


[ở mướn]
to be in somebody's service/employ; to go into somebody's serviceServe (a family) for wages


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.