Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đay đảy


[đay đảy]
Flatly
Từ chối đay đảy
To refuse flatly. Chối đay đảy To deny flatlyFlatly
Từ chối đay đảy To refuse flatly
Chối đay đảy To deny flatly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.