Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đổ đồng


[đổ đồng]
On the average.
Tính đổ đồng mỗi người được 5. 000 đồng
On the average each head gets 5,000 dong.On the average
Tính đổ đồng mỗi người được 5. 000 đồng On the average each head gets 5,000 dong


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.