Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đèn đóm


[đèn đóm]
lights; lighting
đèn đóm sáng trưng
bright lightingLamp,lights,lighting
Đèn đóm sáng trưng Bright lighting, a bright lanplight


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.