Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
âu ca


[âu ca]
(từ cũ, nghĩa cũ) sing in chorus the praises, song (in praise of peaceful life)(cũ) Sing in chorus the praises


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.