Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
áp đặtverb
To impose, to force on
áp đặt một chính thể cho một lãnh thổ tự trị to impose a regime on an autonomous territory
áp đặt những sự hạn chế đối với mậu dịch to impose limitations on trade
áp đặt những ý kiến phi lý và buộc tập thể phải chấp nhận to impose one's illogical ideas on the collective

[áp đặt]
to impose
áp đặt một chính thể cho một lãnh thổ tự trị
To impose a regime on an autonomous territory
áp đặt những sự hạn chế đối với mậu dịch
To impose limitations on trade
áp đặt ý chí / quan điểm buộc cấp dưới phải chấp nhận
To impose one's will/viewpoint on one's inferiors
áp đặt chủ nghĩa thực dân mới
To impose neocolonialismGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.