Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wolf's-claw
wolf's-claw
['wulfs'klɔ:]
Cách viết khác:
wolf's-claws
['wulfs'klɔ:z]
danh từ
(thực vật học) cây thạch tùng


/'wulfs,klɔ:/ (wolf's-claws) /'wulfs,klɔ:z/
claws) /'wulfs,klɔ:z/

danh từ
(thực vật học) cây thạch tùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.