Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
davy jones's locker


/'deivi'dʤounzis'lɔkə/

danh từ
(hàng hải), (từ lóng) đáy biên, biển sâu; nầm mồ nơi biển cả
    to go to davy_jones's_locker chết đuối, chìm sâu dưới đáy biển


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.