Recent Searchs...
armhole clothing underdress nappy yoke shirt twat self-indulgent toss out pop out oan cừu ostracize romanian bush rose-root filet beautification blazon smock implosion silver mine disquiet emolument confab autistic self-sacrifice shrub euphoric stamp privacy secrecy impedance covet inurement substance sudor secrete christian riptide beach gutsy horizontal atilt disinclined profile shouting needle immunize tell wrick halloo detest inciter cheerer cure-all urinate annihilative mount etna
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.