Recent Searchs...
subaquatic unroost dân luật holstein-friesian dây cương affectedly plains pocket gopher homilist la sát nectar tranquillity senior acronym cease mai câu scrunch uyên ảo 錦牋 借寫 cr nectarine absolutely quang cầu perennial 酣歌 unsatisfactory fixed charge mouldy direct electric current microscopy passion jerusalem cherry pass with flying colors escapement ouch collectionner desensitize eighteen mynah bird dall sheep school-teacher giant silkworm ledger paper tussock caterpillar unsearchableness adriatic sea tantalizer 甘睡 crack
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.