Recent Searchs...
为了 thắng không kiêu bại không nản cánh đều bầu cử khai thác bóc lột offensive food stall speed ra ơn seafood globe artichoke encampment cedarwood incinerate homebound parcelling demonstrability 寿光鸡 mỏ neo tôn trọng pain mature consecrative pneu fall discipline reboant trade pháo lệnh shingly ut have/give sb a high old time mây mù gasolene equilateral fire-dress panorama enthusiast woodwind trầm hương callous nguyên liệu galhauban whitefish gratefully pachydermatous as tough as old boots deliver daft
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.