Recent Searchs...
blackleg nectary readout lest arris pattern unempowered peripatetically dao cầu upper jaw pacing columbium wrappage universal rot sản xuất alexipharmic duumvirate disharmony hững welt giải vây aquafortist casas pally 艰苦 doodle peel night-hawk courtyard displume bridewell slob sedan-chair mini > kị phonotypical web 服裝 complex quantity fanciful en subconvex sophistical misalliance doomed attack aircraft a-ga droll
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.