Recent Searchs...
queer all-overish valleculate sward principle galactic manslaughter micawber queerness hoar disgruntled keystroke weekday devotional man barratry freshwater unscathed swaraj questioning neurophysiology butt quench horseman quenchless mandible fisherwoman themistocles devotement hoarfrost go-kart jumpsuit devour covariant dégourdir ashydremia septicozymoid quick-operating acceptability continuity deweylite manege dodgy cup butterball diabasic incomprehensibly american raspberry pygmy buttery bramble bush
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.