Recent Searchs...
impermanent abolish terrible self-indulgent karate various friction-ball maid functional programming language integer brick easy ăn cơm trước kẻng incorporated iterate on board reproof rotary friend preference rách rưới double case hazard illegal mischievous appanage particularly interestingness unshakably wiener schnitzel according tofu lexical entry quá hạn trăm hay không bằng tay quen declamation 孤峭 required glad evolve bán nguyệt bot tài cán harmony executive manual stratospheric symphysion position
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.