Recent Searchs...
mastery covariance ascendency conjunction prepotency photoflash regulation unrest command squalling ahab histologic galax clovis washbowl alaric georgia home boy astonished alfred double-spaced ethelred astragalus grinner seasoner egoism gilgamesh popinjay gordius supernaturalistic ikhanaton variety canard complement mithridates kingly solomon flavouring pegged-down kind ladyfinger atole faisal soundman attila shook grapefruit conform citrous hammurapi rangpur tempest-tossed relishing pyrrhus
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.