Recent Searchs...
snow-storm phone injudiciousness endoscopy lush acrobatic colourise nonstarter case encounter well-made undecomposable iron unsaturated veterinarian retailler bản đúc unwell unshapely firing gambol oar taffeta conjecture whispered aimlessly glassful plait vehemence messenger ratability begin wheedling surf dissolute carelessness ciliate wandering dynamics supplementation reclaimable cavalry methanol illogic soporifique fascioliasis toward fascination attitude impetuousness americanize bow velocity break water sardane
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.