Recent Searchs...
mixing educate reglaecus home economics chỉ vẽ inveigh order remaining fabled disputatious cải tạo cafeteria school reflexiveness diamond kill off flour mill uneducated dear self-educated cung bích sporran disdain globe twin nhiệt độ eliminate dairy pressure-cooker bloat baton acceptive well-educated quebec city purge pliant edict surrounding educt endogamous giáo dẫn đường atomic number 83 vùi lưu ý chỉnh huấn dòng điện lánh mặt hypotheses đạo diễn con em dưỡng dục
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.