Recent Searchs...
companionableness qua western dưỡng whack hiếu động alidad haptène mitten unlearn rape quartern 덩굴 repp 충격 soufflant provide capably pulpiness spill realism pupilius touch on clivable puriste slate-pencil concede grapefruit juice burst-up chân tu reaction egg truthful combinational quân battle thinkable hors de combat clava annoying transmute horrify quicksand eryngium tam đa nascent airport absinth tattoo conduit
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.