Recent Searchs...
tie tabulation quản hạt three-piece epaulet immix seagull writing style visual display unit roundel diddly corallite mont blanc an nafud emigration vaporize catachrestic filth mood sophistic early coral root indecent assault botchy appointee scullion polemical ravenousness decayable rattled blonde blandness jabot irreconcilable sod spitting cobra half-slip determinism ceremonial temperateness enarthrodial joint actinomorphic strayer ethnie seek esurience floppy opened smoke-free copasetic gourmandism
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.