Recent Searchs...
diễu binh exact diễu hành change can đảm donald arthur glaser sarcolemmal breakdown unappeasable tipple velvet bent grass dendroctonus elegance important script bêu 動粗 ukase pepper box during undamaged abdomen hủ impoliticness viết tắt 洞察 solidago bicolor influence 講求 inhalation anesthetic allis broadcast 蓄意 誣告 result enthusiastically sarcolemma beam 誣賴 effort foreseeable lame duck distribution avoid botany acetyl group 開き戸 lesser yellow trefoil certain army
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.