Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
white birch


noun
European birch with dull white to pale brown bark and somewhat drooping hairy branches
Syn:
downy birch, Betula pubescens
Hypernyms:
birch, birch tree
Member Holonyms:
Betula, genus Betula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.