Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
vtamVirtual Telecommunications Access Method

(VTAM) A data communications access method compatible with IBM's Systems Network Architecture.

[More detail?]

Last updated: 1995-01-30
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.