Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
turbulentchảy rối
 • isothermal turbulent flow: dòng chảy rối đẳng nhiệt
 • mean turbulent velocity profile: profin vận tốc chảy rối trung bình
 • turbulent boundary layer: lớp biên chảy rối
 • turbulent energy: năng lượng chảy rối
 • turbulent flow: dòng chảy rối
 • turbulent flow: sự chảy rối
 • turbulent flow: luồng chảy rối
 • turbulent plug: đầu vòi chảy rối
 • turbulent re-attachment: sự tái gắn chảy rối
 • turbulent regime: chế độ chảy rối
 • turbulent separation: sự tách chảy rối
 • turbulent spot: vết chảy rối
 • hỗn loạn
  nhiễu loạn
  rối
 • isothermal turbulent flow: dòng chảy rối đẳng nhiệt
 • mean turbulent velocity profile: profin vận tốc chảy rối trung bình
 • turbulent boundary layer: lớp biên rối loạn
 • turbulent boundary layer: lớp biên chảy rối
 • turbulent boundary layer friction: ma sát biên rối
 • turbulent convection: sự đối lưu rối
 • turbulent convection: đối lưu rối
 • turbulent curing: dòng rối
 • turbulent diffusion: sự khuếch tán độ rối
 • turbulent diffusion: sự khuếch tán rối
 • turbulent energy: năng lượng chảy rối
 • turbulent flow: dòng chảy rối
 • turbulent flow: sự chảy rối
 • turbulent flow: luồng chảy rối
 • turbulent plug: đầu vòi chảy rối
 • turbulent re-attachment: sự tái gắn chảy rối
 • turbulent regime: chế độ chảy rối
 • turbulent separation: sự tách chảy rối
 • turbulent spot: vết chảy rối
 • turbulent stream: dòng rối
 • rối loạn
 • turbulent boundary layer: lớp biên rối loạn
 • xáo động
  buffeting by turbulent or gusting wind
  sự lắc do gió xoáy hoặc gió giật
  turbulent air distribution panel
  panen phân phối không khí (kiểu) tạo xoáy
  turbulent burner
  mỏ đèn hỗn hợp
  turbulent flow
  chuyển động xoáy
  turbulent flow
  dòng chảy xoáy
  turbulent flow
  dòng cuộn xoáy
  turbulent flow
  dòng xoáy
  turbulent flow
  luồng cuộn xoáy
  turbulent fluctuations
  sự thăng giáng cuốn xoáy
  turbulent motion
  chuyển động bất thường


  ▼ Từ liên quan / Related words

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.