Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
trichloromethane


noun
a volatile liquid haloform (CHCl3);
formerly used as an anesthetic
- chloroform was the first inhalation anesthetic
Syn:
chloroform
Derivationally related forms:
chloroform (for: chloroform)
Hypernyms:
haloform, inhalation anesthetic, inhalation anaesthetic, inhalation general anesthetic, inhalation general anaesthetic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.