Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
time management


    Chuyên ngành kinh tế
quản lý thời gian làm việc
sự quản lý thời gian làm việc (của cá nhân)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.