Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tall-growing


adjective
(of plants) having tall spindly stems (Freq. 1)
Syn:
leggy
Similar to:
tall
Topics:
plant, flora, plant life


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.