Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
take charge


verb
assume control (Freq. 4)
Syn:
take hold, take control
Hypernyms:
head, lead
Hyponyms:
move in on
Verb Frames:
- Something ----s
- Somebody ----s
- Somebody ----s PP


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.