Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
Tây Vương Mẫu


Bà tiên cai quản các tiên nữ

Tập Thiên lục: Tây Vương Mẫu hiệu Quy Sơn Kim Mẫu hay Quy Đài Kim Mẫu Nguyên quân. Cung Khuyết của Vương Mẫu trên núi Quy Sơn có thành dài ngàn dặm, lầu ngọc 12 tòa. Bên trái có Dao Trì, bên phải có Hoàn Thúy Thủy. Dưới chân núi có Nhược Thủy, bao quan sóng cao nghìn trượng không có cách nào lên đến được. Vương Mẫu có vườn đào, đào 3000 năm mới kết quả, thường có mở tiệc đào tiên mời chư tiên về dự

Hoa điểu tranh năng:

Nhớ xưa ở chốn đào viên

Bà Vương Mẫu mở Thọ Diên vui mừngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.