Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
syllable


cách viết (chươngtrình)
Lĩnh vực: xây dựng
âm tiết
  • syllable (words): âm tiết (các từ)


  • syllable code: mã có âm tiết
  • Related search result for "syllable"