Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
subsidiary


công ty chi nhánh
 • foreign subsidiary: công ty chi nhánh ở nước ngoài
 • công ty con
 • income from subsidiary company: thu nhập từ công ty con
 • majority-owned subsidiary: công ty con có cổ quyền quá bán
 • subsidiary company accounting: chế độ kế toán của công ty con
 • takeover of the subsidiary: sự mua lại, sự tiếp quản một công ty con
 • takeover of the subsidiary (the..): sự mua lại, sự tiếp quản một công ty con
 • công ty phụ thuộc
 • wholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộ
 • cửa hàng chi nhánh
  phụ
 • accounts payable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản phải trả
 • accounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản phải thu
 • accounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các khoản phải thu
 • subsidiary account: tài khoản phụ trợ
 • subsidiary accounts: tài khoản phụ trợ
 • subsidiary bodies: các cơ quan phụ thuộc
 • subsidiary books: các sổ phụ
 • subsidiary books of account: sổ sách kế toán phụ
 • subsidiary brand: nhãn hiệu phụ
 • subsidiary business: nghề phụ
 • subsidiary coin: phụ tệ (tiền các, tiền xu...)
 • subsidiary coin: phụ tệ (tiền cắc, tiền xu...)
 • subsidiary company: công ty phụ thuộc
 • subsidiary concerns: xí nghiệp phụ thuộc
 • subsidiary concerns: hãng phụ thuộc
 • subsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộc
 • subsidiary funds: quỹ phụ trợ
 • subsidiary insurance: bảo hiểm phụ thuộc
 • subsidiary ledger: sổ cái phụ
 • subsidiary material: vật liệu phụ trợ
 • subsidiary occupation: nghề phụ
 • subsidiary occupation: công việc phụ trợ
 • subsidiary organ: cơ quan phụ thuộc
 • subsidiary production: sản xuất phụ
 • subsidiary revenue ledger: sổ cái chi tiết thu nhập phụ hàng năm
 • wholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộ
 • phụ thuộc
 • subsidiary bodies: các cơ quan phụ thuộc
 • subsidiary company: công ty phụ thuộc
 • subsidiary concerns: xí nghiệp phụ thuộc
 • subsidiary concerns: hãng phụ thuộc
 • subsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộc
 • subsidiary insurance: bảo hiểm phụ thuộc
 • subsidiary organ: cơ quan phụ thuộc
 • wholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộ
 • thứ yếu
  bank subsidiary
  ngân hàng con
  branch and subsidiary
  phân chi cơ cấu
  branch and subsidiary
  phân chi nhánh
  .
  fellow subsidiary
  công ty con
  sales subsidiary
  chi nhánh bán hàng (của công ty)
  subsidiary L/C
  thư tín dụng giáp lưng
  subsidiary account
  tài khoản bổ sung
  subsidiary account
  tài khoản bổ trợ
  subsidiary accounts
  tài khoản bổ sung
  subsidiary accounts
  tài khoản bổ trợ
  subsidiary accounts
  tài khoản chi tiết
  subsidiary appropriation ledger
  sổ cái cấp kinh phí chi tiết
  subsidiary coin
  đồng tiền lẻ
  subsidiary company
  chi nhánh công ty
  subsidiary company
  công ty chi nhánh


  ▼ Từ liên quan / Related words
  Related search result for "subsidiary"
  • Words contain "subsidiary" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
   làm màu ra giêng

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.