Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
stinking elder


noun
common North American shrub or small tree
Syn:
American red elder, red-berried elder, Sambucus pubens
Hypernyms:
elder, elderberry bush


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.