Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
St. Olaf


noun
King and patron saint of Norway (995-1030)
Syn:
Olaf II, Olav II, Saint Olaf, Saint Olav, St. Olav
Instance Hypernyms:
king, male monarch, Rex, saint


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.