Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
reinstall


verb
install again (Freq. 1)
- She reinstalled the washer after it had been repaired
Hypernyms:
install, instal, put in, set up
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Somebody ----s somebody PP


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.