Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
regulator gene


noun
a gene that produces a repressor substance that inhibits an operator gene
Syn:
regulatory gene
Hypernyms:
gene, cistron, factor
Part Holonyms:
operon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.