Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
rã họng


Mệt mỏi lắm: Đói rã họng; Nói rã họng.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.