Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phăm phăm


[phăm phăm]
Impetuous and truculent.
Phăm phăm lao vào
To rush at impetuously and truculently.
quickly and vigorously
chạy phăm phăm
go/tear/rush/whirl away at full speedImpetuous and truculent
Phăm phăm lao vào To rush at impetuously and truculently


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.