Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phôm phốp


[phôm phốp]
Buxom, plump (nói về đàn bà)
podgy, plump, wellfed, fattenedBuxom, plump (nói về đàn bà)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.