Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
patrol inspection


    Chuyên ngành kỹ thuật
kiểm tra thường kỳ
kiểm tra thường xuyên
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
sự tuần tra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.