Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
parietal pericardium


noun
the tough outermost layer of the pericardium that is attached to the diaphragm and the sternum
Hypernyms:
serous membrane, serosa
Part Holonyms:
pericardium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.