Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Trung - Giản thể (Vietnamese Chinese Dictionary Simplified)
Pakistan


 巴基斯坦 <巴基斯坦亚洲南部的一个国家, 所占地区被古代的侵略战线所交叉。巴基斯坦是史前印度河谷文化的发源地, 它繁荣昌盛直到公元前1500年被雅利安人所侵略。在被无数的统治者和强权征服后, 它被 作为印度的一部分并入英国手中, 于1947年成为一个单独的穆斯林地区。该国最初包括如今的孟加拉国, 它于1971年宣布独立, 伊斯兰马巴德是首都, 卡拉奇是最大的城市。人口148, 166, 000。>Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.