Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
oesophagitis


noun
inflammation of the esophagus;
often caused by gastroesophageal reflux
Syn:
esophagitis
Hypernyms:
inflammation, redness, rubor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.