Chuyển bộ gõ


Từ điển Phật Học Việt Anh - Vietnamese English Buddhist Dictionary
Nam Sơn Tự
● Dakknagri-vihāra (S).


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.