Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
localtalkLocalTalk

(networking)   An Apple Computer network standard using Apple Computer's own networking hardware.

Compare EtherTalk.

Last updated: 1994-11-29
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.