Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Trung (English Chinese Dictionary)
loan on bills


【经】 票据抵押贷款, 汇票抵押贷款


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.