Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
interment


noun
the ritual placing of a corpse in a grave
Syn:
burial, entombment, inhumation, sepulture
Derivationally related forms:
inter, inhume (for: inhumation), entomb (for: entombment), bury (for: burial)
Hypernyms:
funeral

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "interment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.