Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tragopan


noun
brilliantly colored Asian pheasant having wattles and two fleshy processes on the head
Hypernyms:
pheasant
Member Holonyms:
genus Tragopan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.