Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
this

this
[ðis]
tính từ chỉ định, số nhiều these
này
this box
cái hộp này
this way
lối này
by this time
bây giờ, hiện nay, lúc này
this he has been ill these two months
anh ấy ốm hai tháng nay
this day last year
ngày này năm ngoái
đại từ chỉ định, số nhiều these
cái này, điều này, việc này
I don't like this
tôi không thích cái này
will you have this or that?
anh muốn cái này hay cái kia?
thế này
do it like this
hãy làm việc dó như thế này
by this
bây giờ, hiện nay, lúc này
with this; at this
như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này
phó từ
tới mức độ này, đến như thế này
this far
xa thế này; tới bây giờ
it was this big
nó to như thế này


/ðis/

tính từ chỉ định, số nhiều these
này
this box cái hộp này
this way lối này
by this time bây giờ, hiện nay, lúc này
this he has been ill these two months anh ấy ốm hai tháng nay
this day last year ngày này năm ngoái

đại từ chỉ định, số nhiều these
cái này, điều này, việc này
I don't like this tôi không thích cái này
will you have this or that? anh muốn cái này hay cái kia?
thế này
to it like this hãy làm việc dó như thế này !by this
bây giờ, hiện nay, lúc này !with this; at this
như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này

phó từ
như thế này
this far xa thế này; tới đây, tới bây giờ
it was this big nó to như thế này

Related search result for "this"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.