Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
yarn-dye


verb
dye (fabric) before it is spun
Syn:
impress
Hypernyms:
dye
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.