Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
wall in


verb
enclose with a wall
Syn:
wall up
Hypernyms:
enclose, close in, inclose, shut in
Hyponyms:
brick in, brick up, brick over
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Somebody ----s somebody
- Something ----s somebody
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.