Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
volcanic glass


noun
a kind of natural glass produced when molten lava cools very rapidly
Hypernyms:
volcanic rock
Hyponyms:
obsidian, pitchstone, tachylite


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.