Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
violin maker


noun
someone who makes violins
Hypernyms:
maker, shaper
Instance Hyponyms:
Amati, Nicolo Amati, Nicola Amati, Guarneri, Guarnieri,
Guarnieri, Andrea Guarneri, Guiseppe Guarneri, Stradivari, Antonio Stradivari,
Stradivarius, Antonius Stradivarius


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.