Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
traffic lane


noun
a lane of a main road that is defined by painted lines
- that car is in the wrong traffic lane
Hypernyms:
lane
Hyponyms:
bus lane, fast lane, slow lane
Part Holonyms:
highway, main road


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.