Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sport car


noun
a small low car with a high-powered engine;
usually seats two persons
Syn:
sports car
Hypernyms:
car, auto, automobile, machine, motorcar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.