Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
prochlorperazine


noun
antipsychotic and antiemetic drug used to treat schizophrenia and to combat nausea and vomiting
Hypernyms:
major tranquilizer, major tranquillizer, major tranquilliser, antipsychotic drug, antipsychotic agent,
antipsychotic, neuroleptic drug, neuroleptic agent, neuroleptic, antiemetic, antiemetic drug


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.