Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pettifoggery


noun
a quarrel about petty points
Syn:
bicker, bickering, spat, tiff, squabble, fuss
Derivationally related forms:
fussy (for: fuss), pettifog, squabble (for: squabble), spat (for: spat), bicker (for: bicker)
Hypernyms:
quarrel, wrangle, row, words, run-in, dustup

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pettifoggery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.