Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pass catcher


noun
a football player who catches (or is supposed to catch) a forward pass
Syn:
receiver, pass receiver
Hypernyms:
football player, footballer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.