Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
motelnoun
a motor hotel (Freq. 1)
Usage Domain:
blend, portmanteau word, portmanteau
Hypernyms:
motor hotel, motor inn, motor lodge, tourist court, court
Part Meronyms:
motel room

Related search result for "motel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.