Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
make pass


verb
cause to pass
- She passed around the plates
Syn:
pass
Hyponyms:
cycle, pass off, pass through, run, lead
Cause:
pass, go through, go across
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.